Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Web voor MKB

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Offertes

Artikel 3 Opdrachten

Artikel 4 Tarieven en betaling 

Artikel 5 Klachten en reclames

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Artikel 8 Vrijwaringen 

Artikel 9 Overmacht

Artikel 10 Geheimhouding

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten 

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 13 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden


Artikelen:

Artikel 1 Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op afspraken, offertes, overeenkomsten, enz., die prospects, klanten en relaties (hierna te noemen: opdrachtgevers) hebben met Web voor MKB (hierna te noemen: opdrachtnemer).

De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, tenzij de opdrachtnemer hiervan schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Offertes

Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt; opdrachtgever staat ervoor in dat hij opdrachtnemer alle relevante en essentiële informatie verstrekt om een passende en adequate offerte te kunnen maken.

De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn wederzijds vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan een offerte gebonden als de opdrachtgever deze schriftelijk binnen 30 dagen bevestigt, tenzij anders is aangegeven.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals het inschakelen van een gespecialiseerde webdesigner (voor het visuele aspect van de website) en/of een gespecialiseerde tekstschrijver. Het inschakelen van dergelijke specialisten bij de uitvoering van de werkzaamheden zal echter alleen gebeuren na overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en indien opdrachtgever zich hiermee akkoord heeft verklaard.

Als de aanvaarding op punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Opdrachten

Van een opdracht is sprake als er overeenstemming is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever,
inclusief de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren. Bij zo'n opdracht kan ook een derde zijn betrokken.

Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen zoveel mogelijk zelf uit, maar behoudt zich het recht voor om (delen van) het werk door derden uit te laten voeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever.

Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en hieruit extra of andere werkzaamheden voortvloeien. Opdrachtnemer mag in dat geval de extra kosten c.q. de extra tijd in verband met wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever er van te voren van op de hoogte als hij (extra) uren moet rekenen.

Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Is er wel een termijn overeengekomen voor de opdracht of voor afronding van bepaalde werkzaamheden binnen de opdracht, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 4 Tarieven en betaling

Voor standaard werkzaamheden geldt een standaard tarief. Ingeval van aanvullende of andere werkzaamheden c.q. meerwerk en/of tussentijdse wijzigingen, geldt een (aanvullend) uurtarief.

In het tarief van opdrachtnemer zijn de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten inbegrepen. Voor reistijd c.q. gereden kilometers wordt € 0,30 per kilometer in rekening gebracht. Voor reistijd c.q. gereden kilometers kunnen afwijkende afspraken gelden die in de offerte zijn vastgelegd.

Bedragen zijn exclusief BTW.

De tarieven kunnen jaarlijks op 1 januari worden aangepast voor nieuwe opdrachten. Voor lopende opdrachten / projecten blijven de oorspronkelijk vastgestelde tarieven van toepassing. Onderhoudscontracten kunnen per 1 januari van een jaar worden aangepast.

Ingeval er sprake is van een standaard tarief voor standaard werkzaamheden, zal 25% van het standaardtarief voldaan moeten worden door opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden en 75% na afronding van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.

Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtnemer berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag met rente en kosten, volledig is betaald. De kosten betreffen die van een herinnering, aanmaning en sommatie ad. € 10,00 per keer, alsmede de eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die door opdrachtnemer zijn gemaakt.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Klachten en reclames

Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

Als een klacht terecht is moet de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog uit te voeren zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 7.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien,

  • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer, zal hij in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Als opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Ingeval van klachten moet de opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de klachten te verhelpen c.q. op te lossen (conform het bepaalde in artikel 5). Indien de opdrachtgever dit niet doet, maar in plaats hiervan de hulp van anderen inroept of zelf probeert de klachten op te lossen, vervalt alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever.

Ingeval van ontbinding of opschorting (conform artikel 6), is opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en kosten die daardoor voor opdrachtgever ontstaan.

Ingeval partijen door overmacht hun verplichtingen niet na kunnen komen (conform artikel 9), dan zijn zij niet aansprakelijk voor eventuele schade c.q. kosten die de wederpartij als gevolg daarvan lijdt c.q. moet maken.

Ingeval opdrachtnemer niet kan voldoen aan zijn geheimhoudingsplicht (conform artikel 10) omdat hij volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de wet of de bevoegde rechter aangewezen - derden moet verstrekken, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe materiële schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte en niet-materiële schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, indien en voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Artikel 8 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 Overmacht

Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. Dat wil zeggen: als zij worden gehinderd door omstandigheden die hen niet te verwijten zijn. Hieronder wordt ook verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen partijen de overeenkomst ontbinden.

Is opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 10 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Opdrachtnemer werkt met open source software, waarvan de broncode openbaar is. Ook wat betreft webdesign en teksten heeft de opdrachtnemer niet het intellectuele eigendom en heeft de opdrachtnemer geen auteursrechten.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten of afspraken, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation. Blijkt dat niet mogelijk, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 13 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden die gelden op het moment van totstandkoming van de opdracht, blijven van toepassing op die betreffende opdracht. Het betreffende versienummer zal in de offerte worden vermeld en bij de offerte worden gevoegd.


Versie: 202401AV dd. 1 januari 2024